INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (zwane: RODO) niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

I. Administrator danych osobowych
GRUPA EURO VAT jest Administratorem Państwa danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania
– w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą, świadczenia usług drogą elektroniczną, obsługiwania Państwa próśb, reklamacji (podstawa z art. 6. 1 lit. b RODO);
• dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu oferowania Państwu przez nas produktów (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
– operatorom pocztowym i kurierom,
– operatorom systemów płatności elektronicznych oraz banków w zakresie realizacji płatności,
– urzędom skarbowym w Polsce i za granicą,
– urzędom miejskim,
– tłumaczom,
– organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
– kancelariom prawnym, komornikom.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych
– Pozyskane od Państwa dane osobowe w związku z zawarciem umowy będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, w tym prawa podatkowego krajów do których składane były wnioski.
– Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, w tym prawa podatkowego.

VI. Państwa prawa
Przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c. prawo do usunięcia danych
Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.
d. ograniczenie przetwarzania danych
Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub jeżeli Państwo nie chcą, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres email: lub zadzwonić pod numer: +48 506 428 506.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwa dane osobowe są:
– dobrowolne
Jeżeli nie podadzą Państwo danych osobowych:
– możemy odmówić zawarcia i wykonania umowy.

Administrator Danych osobowych GRUPA EURO VAT